Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444*********.
ET ¡¡? ¿-¡¡)"¡j]-¡,-].. ])? ¿¡] ¡-", ¡-¡. [¿-¿) ¡] ¡-¡,-"¡]ì"¿¡] ¡-¡¡"¡,-"¡", ¡Ay,-¿¡,-] ¿1¿"¡"
? '?'".'"." "-", ¡? .? ....., ¿, ¿?"?"-...... "," "S., ¡¡? ¿., ¿, ¿, ¿. '.'".'".". ¡¡S.," "-",", '"-.'"'".".'". F**'
i. Ial . Elll-] II.-ITl-llTl-Ijil. LIl."-! *ll lit l-), ), il lel ll3. L)?]],-],
¡] ¿], ¡-¡] [pí);) le [¿í) 26.) [)El.", ¡¡)?]¡¡"¡] ¡-¡¡¿¿,
? ? ? ? ? ? **? ? ? ? ? ? ?
¡......................-Y 15. M-. No. 1111; s Do. AttX M. . . 7. xi. XX. 17. . 11.E.
l-"-. 21....), *, ¡-"-y., ¿, ¿, ¿. ¡], sir.-"-"-A, er,-"-"VVizzeferirla, STRA? Fran las perimen, ¿, ¿.,-"s, ricuo.;
llí s; ", ¿, ¿] [y].., ¿A, NT? ¿All-I.-"s,-",-"-"-"quez? Alforz Mefez? Apolíctreciesti, y, ¿,-¿, y, ¿., ¿copa,
¡¡? '***' AP.-"V, l. ix....... . . . ¡¡A,"," i.........."-!-AAAAAus?z-! ?-IdInzns et ciligentes i."-itexit, ¿., ¿, ¿],-¿,
¡.. S...-"-"-"] hac¡A, ¿, ¿., ¡] ¡-¿, sura.ztzesariaster, recordan exis Alexandr."-¿, ¿, ¿. [extt es,-",
¡] 5.-y*******. Sed l-I,'"."."."'"**. ., ¡],", ¡-"AS.," [", ¿Ala? Res rescer, tristi, lerices, crecer ] cojo, ! InOrejS.,",
¡].-", ¡-"-"," "," "] à,", y ]," "S","], ¡], ¡..., se casteis penitenz? CIIITata, .."-!-I-! .-quidem ex inte, res s.
("**. NS."."-I,'"," i. ("-"-7.......-, illos.-Hi? S.-I43I. iiisti?-FF.-It? IPIITR"?-F*'M.-STATerrores.-! 3. l. X ANINI
]21. 9."-."?-7, 17.) ]..-"-S... ","!, llta EjS. ANINICC.-AAActt. I. ictuo? Si txi citati lanto in ctxristo filxi
litt. 17. i.e............ . 13. N]2TerrTIII.-IV f'. S.-! crei********r?-Fixito M-I-! ct̃ri."-I-VM P? M-AAAgi."-!-I-!-Al
]22-;?-2287.-22-************,-? 27. NV-!-"-"-"-"?-7. Ps." ANINT' '*r cres******r; III.-"-II M-I-!-I-s er....ro
i.e. . 32...... . 2............ l. xxx. co s.-"-!-AAris. M-!-VIT-H*r;'Fuerit. Terravita crcord*******defieri. .C. II.-!-AAAd
..... t.-ro ........... xx. ....... At s.... Su cas,'-I-! ez***************religi? No******j***********r; perit? M-!-At
i. ................."-, eram h2."?-! c.-!-AAArerus.-AA******************l****on et M-r-! '*****? STANTIAPer. 9. Prii. ...
. ., cra.) i. 11., ¿, ¿., ¿, y,-ia,-"-"-"-"-TeV.-"? ? ? ? ? '**************.l*********************re cle? ANINL.?-F. Un licet
i. ..... II. ..................... Atri?-FF. 7. RFicente7."-P******r; '****************************2. ere? '*******r; et quales LII
I.-" i."-III.-"-!-I-!-I-e-"-"-VII M-7. cf.-FF.-,'Tatori f*****************************************************? Is exa
s.-, l.-AAAssete.-!-!-AAA'AAAtte ex-!-S.FF*************r; '***************'"****j?" "'*********, j*********xo peric?-"?
M-"-"-******************************************************************'"****-"-"-"-"-"-"******************' '***'
',"."."'"."."'"."."'"."."'"."."'"."."'"."."'"."."'".".".'"."."'".".".". . .................. p."." ",",",",",",",",",",",",
¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿."-"-.............., ¿, ¿, ¿., M...., ¿, ¿., ¿, ¿., si M..., ¿,
¿í........., ¿, ¿., ¿., ¿, ¿., si prove,-"s,-",",", ¿., ¿, ¿.,-],-,? ? ? ? Afies feruentius? ANINTRIO ad Lit.'TRA Dei i. ., crer, s,
¡..., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿. ¡..., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿A,-"-",-"-"-I.-ris. Ansienece:-n.os M.-"-", ¡],-Iz.-TI, ¿, ¿., ¿, sin," "¡A, ¿,
¿., ¿, ¿., ¿, ¿, ¿., ¿, ¿, ¿., ¿, ¿. ¡..-"¿.,-To-",",",-z, h̃s In.-", enteros o inco.-ritos s: ejer, S.-", l.-CI.-Iz., ¿, ¿., tener.
¡... que, ¿, ¿c,-ì,",", ¡......, ¿., sil-"-Iz, juccias eriz?],", ratores, decienda:- rescielitotes; enj], ¡., ¿, ¿c,-lí
...., 'exi, Noli. ., ¿, ¿., ¿,-te...j[¿., ¿, ¿,-íz,-"erez? bar sintixia exEn (?"-TIMO.-re -
I.-",", ¡......, ¿;]..-Izxnarecer, ¿. II.-"-M-l?o.-I.-"-CTA? e S. M.-Izcile procesiris? S."-IUII.-",-"¿.,-", (?.-";-
¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿c,-e acato.-IIII, Niestrandes! ITCASetzo?],","," El-ctiti reyes; ¡M-"-"-"-"-", ¡A,", S.-"V.-"CIV."-"?
¿, ¿., ¿, ¿, ¿, ¿.,"¡A,", ¡., ¿, ¿c,-"-III.-IARA, Allerías, ni III CIz? LIléobera S. CANT? VUTRA, tres STANTIALIA? es s.'."-"-I-!-AAAn . 5.
i...................... xxxtrine term-!-IR?-!-, nonistiter i.e. intral?-I-!-I.-!-I-!-I-!-I-!-INCI, ten Grc n. xxxi
mi. 2..'".". II.-s ex M-AAArt.-AAcexpensis deflinati!" *rter?-!-I-!-IFater in'T, f***Fi? Cres ex M-I-!-7. M-r-II
M-I-!-I-!-I4. p.-, stare et.-Vis.-A********i.e.*rsim?-"-!-I-!-?-77. SIII.-VIII.-!-AAA'x*****r L-I-! rueris? STANTIALIA**
., *. . III.-I-!-I., exere?-"-"-217.-! Ari? '********; VVF.*********xigantes Vert. III.-.l***********rr? An us eret;-" rer
, ............, que peraji.-"-VIN*******repertynon '********r.-I-!-It? ertrxriis q*********) ("'?-xi?c sentes n. Vi.
2...........-Ites ex?-Follerit;*******************************re:'?-! vel cretexi*************r es 7. Fi*****************r
3. l. x.-!-Intur?-!-I-! certres Si?-F*****rialiter terris pri STICII MAAAA' te?**********************r;**************
. 2....... III.-AAAn cII V.-"-!-At-fe***************************************r; erĩom************************************************'
Af-!-"-"-"-et.-"-ferrer? At************************err '***********************! H*? ITANT' '***' '*r '*******************S.?
AN-Ali, ere. Siclit.l.-AAlex*************************r f**************'ex '************************************************is M-AAA'
CIII M-7! *'?-****************************************************' '***************fr-I f***********' '**********-"T" "'***r? '**r
?-I-!-I-!-AAAt-IS -"-7.lir***************trineOETIII." ANIN M-Iterent poli.' '*************' V'F" III.-*** fecit-
â HII