Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444***** *' '***' '*************************
....................."-........ (c.-! ANINVit? M-I-!-Scr*************Vi.-I-! que infintexitto M-!-I-!
¡","¡. [¿., ¿, ¿. .... cfigicios IIT ITALICIT ITâ l-FUS.-!-I-! DCIMUS.?' '******V-IM. Lo? GIAC? ANICIT LII
¡., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿íticil rofet-Cz ILUSTENTO STO UIII CTAV.-SIIIFl Cú CIS.ÍTCANT? '*************; rei Igic
¡..., ¿, ¿., ¿.,-aen el la tierra, y queíticBO-T-"LBár: DCíláPozCUINCAS INT"-"-"-" TINCAS INCADA.
¡j¿., ¿, ¿., ¿ria legítir: Yo vos s!:-TINdo, que los clSTI6C? QRC. CC8CCIMIT-! c.-IICIT INCIP
fr... Sos, y a los religio los que vuiero." Y ","V.-I"FilátiértáìUTIMO-T-"I.-ILIMOCTAVI.- los
bagays Lilii Luego Del LI.-Eecba eri Clá ll-IdOU",-TY CENTINCAS '****' De il2CITCITOLAP'
nitit.; qxieracitros 7Trev****' '**cclzo at? PP. . ...."-"'"F.'"." "F. ETI-!-
j]2*czIII.-III.-I.,' i.", "iCTIUS."-"-VIT-". "'":' '***'TI.",!"' '"
Illi Lilllãl3Cl ll,' ill]fll]xil-I-lS-!-
'*2. ITII M-evit. 1.
Exy317.-E15S23II ITEMITotito. De libendo!-I, Titteflto vi loztFE7 BOLICIT ITATO-"-"-"-"-"-"
i.e.'. [¿"ETl-"?"-"g̃nueua "LIlXIITa s: pzelidente. DCIá TIII CIttá á UOtCII CIAS CI.-III.-TIN"," ",",",
[¿"¡Aye.za,-] [)II Cal.-II.-CCUNCIA la refiele.-IMO-TINtbOIORICOCTA.-II.-"F-CIIT.-CI.-I.-CAN" '******'
ilFi. ETIIII.-I.,'""I,ll]a De TOpTITITIT INancto, MITCC8CIT Citatiert." ANTIAC Dâ '****IXITCIM.-VINT'".
littet? II.-***-IIICII ICIO832C3ITIO S Defla DICIXI vit '*******II QITTIT-II VT17.l."-"cificatori '***l." TO
IIIIIcta DejLibi. Ips, y los pueblos á ella CORIO'************, 7. [á] NTO II.-"-I De LIS. M."-"-l-I,
la qual le tirca ellos repartido poz los Bon cI H******z? CIM.-II M-ICV? .-"?"-T," S. M-CIA." "S.
EncitOú. De las Dicbas pzouiticias á la DICITâ CTALI4. II. IIICITCIT ICII M-V,'."-ita IICCI STA'
pTrat! C*rego Denta i." At ITIegos, cl. TIMO." poblar? LIX TU"-I.-"-"-"-"?"-p-TIV.-IUTO OCTAI D-
Cba vil [. I DCAPÍTUL! Itu tan cto. Y lo nietio á la Dic ba vi2f4-7TVITATIT ITIONA '*************
n. 18CIT INC*****r ct̃rtictori fIT INT FILICIT LIVSTINCI,' RTICIII.-ITITAl****OCIT FF.' SS.-UCITIA*******' '******-
lo DejLITITATO-I.CIIIFat. IT-7.) V?" DI) CTAV6PTICIT ITANTIALI.CII INITANT IN477.-ItF7. '**rU***' '*********'
'TITITIUjLHITIque5.-Itetucata Dic ba vi."-"-"j***'?-II. FITICII ICAl***? U-IITO-IONO DCI43,'"
*citra audiCIMU47Teal. De ITATIICITra quit***-" Dic l.-Ipz-NTUMIcta De M-ICIT INL.! M-I-! Dic l-!"
vella Del '; SptITITRI. in cto COMITO-! clia ltibi STV, vi*? repartica f**** vezitto. De la Di
cba villa., UTItener poder, y que De la Dicba pzouíticia De.-I.-Tel UT"A As M. M."-ISTÍS." ""?
] [á Del ';'piritu fancto iy cIIICITCITI-! Legis48.-I to clo Dell]2C? '***.-"-IP? D75 '********
avtres puectoscriclitet? IIICIT Ip21co est CT DICITOLITCIT-"-77. ITANTIALII S. U***rs.-S. At
eba vil la ve)Tizos,-z moza,-lozes. Del [." De cor tu HIPr7. l37. T! *'TO8t CTATANTIAC? -
el ccio; eto Citortio. De jLitracia Sc**1ATO-PCCIT VI.I IIII. IIICITCectri. ICIT-! 32..C. 7. -
ito poz los De LIlucitro confejo De M-I8. ETIdixis, fite ricozdacio,cit;c; et si. M-.
Dat eff4.Ita ceriti la para vos,-r yo IIIII CIO poz bien; poz estre vos hi. III CI. ;
ys lo futo Dicbo, Y fCII.-IléY sa [á Dicba vitia DCl '. Spit? ITII M-ITIVI."-"-; a los . . .
7TITOzadozes Della los rerististO8. QITCO8]241Tectere cot, UTIALICteVi."-I-! ac l-7.l.-S. . . .
TotCII gari poztertrario pzopio. loclit. It̃ D45 CO CUIIIl?] [d fin perjuY)io De tercer."
"S"jíII Quél CIntictéritos repartimientos. De los y ricltos á las periorias. LIA Los tie-
ne en contendado.O-STCCIXten Claí lado lid.-z ocbo DFabzi2. De ITALIA] 7. Vit? ANINT STIN***?
17.'"'"."." "." VVFF.'"'".-! STINT'I, *'ESI-!-"V,"."'"-I94-IVVTRATIO si."-"-"T"***********' '***'
ill] RDI)l)2LI]]Ll-Illio; l]-l Ytíll-]]El LIll] 3CI]]' ill])'E.-II STAl]22.
. . . . . . . . 32. RTIII. CyTI4.
II. ("'"."." "'".". "'S,'" ILttere clo UINTPo D. M-I-! coblipo De jLaccala Dei 33ITVS! * o.-Nezo. SeX4.
III. [¿,-].."-",",", ¡-"bceſ. H"Yo bechibrado S.. III.-Idar a Don Bíritorrio ocj] EsccToca. III.-
E] [za,-I¿,-"¡¡] Itro S-lílozrey Della tierra, Q DCAPxte corrio CII LIltrenza,-"-TUITUINT?
?], ¡-",-"-"-], é la ciudad D.-ILUTCala, ecitticlite lo**yridies la v6ICII INCatectras 7. FI"
"'*******215. Vbi ipOdo Dixi tra241.' U4RCra q̃ te patectere; zre que ccit c.************'
'***********'