Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444***************************
....."-no.-z. ii. . . 11.-vos 211.-AAAAg*********************V.FF**** ., 3. l.-S."-"-7. Ecvernecten
DIT-7. . 11."-"-" i."-"-"-"! ITANTIALcto D. Los ITATIC8. OCIA*'****' ITALICITâ CCIT CVM OCTV? ANICITCrGO
III.-AAAntos l.-I.-AAt Cicit.-! '******87P7CICII M-I-I8.CITe las? CII M-8TIACTVIT-Accrca De la ta
fit, et, S D]ostributos, q̃ios Dic bes h-II.C8CCIITAS DCT LII.-CI. II.-I V.CIT I4. II. l. czq IIPIT-
ITVUS. ITVS STA.:-I-"-". l. vita? Tas colas, c él tOú ICITO*' '***n atC8. O l.-8. DICATOF? M-I-s ictia S
tecto Cagrat! Io Defas plonas el los b-ITCIMIdO Et tChC. CCORIVSTOGO8. Dâ ltGIO," i."-?
Vit? Ses 7 l. icti47.-estitas UTIALIlos DíPO Q CIIOú pé-CUNTÍSIMCII.-IIII CTé pagar poz III.-IS-
I.-"-Rones, ni TO.-"-os,-r Retodas coláO IV D! 33TSICI41.-AAAcio, De TVS! Se? Dic bos
v77.-I M-s DCaracletate.DCIITâ? Nagar, ANINLII DCIOú Q ella CIITAcalzéS.," Y cozona real,
co?-"- los q̃e llãé conteciados á otra. El Otras pti*'TII47Te8-7***' '********ra texitole]2-!
cteris.-Ido Ci47TucTI4.ILII.-Uta. HV.CCIICII MOCT relacio QIC93?-! CCITO FITI, libet t", fit CII
PTITA18. pulctas poz II.-CI.-IIII CIOúzcl le.IT-! VT ITCCIdotPOzCOCCIAC4I M-"-IT C-"-7 IITati da
hros a los II INC8TIII STANTFP77TO YOOzés DíPO DICIXT'**LATO4UCIT ITCIANT-ANCTIONINCITO CIII. De
ITALICte 7. IIII M-ICIO Q l.": esto le II.-TITIV.-"CIO Q DRCII.-IARCICíVè DICIX18TO IO8.PITCOCIT
Ipa6.",!" "De '****cto VTVS ITANTVSIN*55. 11364IOf̃4-****************., *. S**************VIN O87E1123148, q̃
jLO87:-IACOCCIMIT-"-"-"-7T FITICATIO OCT STOR4.CITOLIC8tâ T! VTV8DICIXITITITITITIO8O JTITIT
FIC87! Nozntaticra q̃ '******n ctios, Q IO SINTVUSTp-"6-II VTRVITO CCIO8c-CI.-I83. ICITO7C8. Si
t set! IIC útés DeYchir a Tira VITCCUNAS INT-E-"-I.-"-TIV."-"-ì tz? '******tCO QTCITCITIC8. De -
los S-"í. II.-"?],-ISer isterced. É Al si D************TVTV.C. CCIICITR64t.-I?-E14. vii lt Dzo. De
M-AAA' i."-"-87.-Vbta Sczco t ITII STITO8.-!"'?' TIANTICITâ l-IT IT-IT-! QIOCT DICITO8. ETI9tos
7. . At? M-I-sic i."-"-"-! '***' '********l." q̃ DCIICIT S D4RD. PP6-II STINTO8ChClates 7. IO8. DI
STAP7. . 11."-u*********************833TV8. DICDVV-I-! C8321**************E***************A*********r13TVS ITIO
l. zO II. IIICITCIT-trgo DF f*******zNITAS,-3. OCTIO8DICIX8t ITOMITC8-f̃at.-******rO8ptCTIas q̃
i. 11.CIMUTere cconsc-"-ICIO87: '**: ellos LO CIIICIT é Dé tére D.IT. 7CCDOMITATRIada hNos, q̃
ITAVSOLAx 77TO III M-?-7]24-! CII Cit? M-ITES ITAT145Fit? CLII IO td STITPLICIT64. ETIopHO
SANT." "Tertrati de VT INLII V.PISTb.-III.-IdOMITO8.-I48DICDâ8TIITO8.-IMUSTIPITI48. Qṽla t4-
13. NATIO S. ANINIT-Ut*****l. i."'S DI) iere DCrCCII M-I-I-!-I-!-Folo '***' AN OrtCCarctiturado Dei
STAN*******. c. 3. l. cclet Dl caci q̃o pri cil14LDITATIT FICIOLATI, at*****r ICIO te po; texitia et in-
ter PICIT Loq̃e i." "." "." "F.-V võtra C-" i."-"-DUO OCTA' ANINTVS SACIMVTOCTVS ANICII M-; VV Dzar
los Dí T? ...-TII.-I.-"-"-"- OCITras Dílo háB-I.-TI.-ITl-TO OCTCOá lá Dicba tallacio, él Ql
A B-"-"-"-. Pic] a TIMO-T-"cia y coté Ote IOúCTINTO.-"-""MO-OCTARTINTOtOú.YTItrellado ó l-
."'" pozCITIONISTot? 'MITO77TI4.IC8.G.-I STANTIALI DCIA."-P-"-"-"-za." "tCTAIGáú é la Dicba le Escr!
*? SINT Ci32.q̃e s. Dicita talacio iCtC64ITCI]2CtC***'O CIMITO8. DICIXINTUSITos littertatiscte
1777. clel.-A6-It? O ANTIAL777TO PITRICIONUTIT-IIT ITALIA3. M-ITI PTIPS CCUNCAál-Iú picha SQ los III
STICITC.C. CConsi Scl.; i. c. M-AAA'tecter las PISTITO8.Pata D748,'PTOTRICSa loq̃ftic YCOTITa
tecctõic baec bo vi21.-"-77.Pacio?-F8. COCCIMVSTAPRO IO8DICDO8t CTVS STes te55Sedo cõ
lid eraciõa qu tolostit? '*****puccf. i. 11464I' 'UtCCIICIT ITCI]2Cto a q̃q̃sic a los Dicbos
YO-T-"-"-"F-"-] ITUccl.-I V.CIMUT Dotat 74ItUTIT LII STITAS DIIIPP, viti plirctras necetidad cS.
M-ATITAT." 3o; i." ". CChro olicio ó las tizcitOú,TÍSCacozdado el Demántos mandar bar
ella tira carta pavos e la Dicba ra)P-? YOTITINCAO poz Dte, pozq̃Yos III.-"-TULOS él
erretúco Gle Dasì tetos; ntadarer?" "ATOTCIT ITaztarytala!"Fi tributo cierto y ozdina
rio él los Dicbos incltos?" "S"- pagar, retira Estas talaciones q̃e ifrirsiere fecbas
74.ItFRITaccomo.C.-I431.C. Te M-"-"-F***, DCITOCTAV-gitavOCTAS VITVS So:'TIVM STâ DI ADic ba
i. 212. Y guardãdo la Y curtil? LTeclo las tales talaciones. LI.CIATFÍTCOTCipeto.-z lo in
to . 11t.-! conto los Dicbos,-"ſios ITOLIC8. Of48. pUTcias ITOLIF446r4RI40C8.) "O8TIT
C-7TO8te rixoderadosq̃ies COCTAVI." C***rpite clãLITITIUT7CIII.-III M-8DICl*48TIOCCII
M-"-7. Ato STLali ba Sed 7. c. LIplid.-" TIOTO Bártése Deal.-II.-TECI.-"-"-Tolid," ò CI?ò Dé
'*******OC-"5. M-a!"VV-EPF'TFE-IVV7ITAR949O DCI4."-"-"-AliO-SIRR OCI4.'"." (I9.
'*******'