Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444***********' '***' '*********'
cozona contris ITva******r...... SI-"-"-"-"-"-"-"-"-" ********Vi. VVici;*******con estiter......
ÆT? CII Cile IT (.-"-II M-"-"-"-"T"VV-II CIM.' '***************************TCITOLATITCIT CV*' '**********ce37TI
STIostatrib**********TCIT-ITIT FI, *? STA**************-II VTata caU****d OCTI.-AAA' i."-ITO82. i. .
3ICTAVI.-S, LUG? ITATIII. DICIT Vltosti? '***r; et l-IT-cis ateclaticto DF*â vBich-"-IIT C-tra.
De la DIVSTCITOCTII STctCIMITICITCIT-"-". c. Hc ITAli a citos reparticté Deſcar; ..." "V.-"-e
las partes fué cupiere.-z f? ? 3. III.-IPP.-"-INL*******conschOCITO****rccl.-I STIN All]2.........
De Cir. Igoti,4******UtC Ecclto DI. II. DCATIIC8. De El gollo. De IIIII. l. 7 qui IIICTAtes 7.
cznque ita Y DO8.-II O8.
. . 15.' ALITITATITIU-ICIITO7. UFibi STPrecles, alteys Dei et tCractuVItenciacisse ba De-
li***g̃? CIT IONATIMUS. Fált. Ite lobi!" Lo que veitére val Ido Evaliere la parte que ocjL?
*-*' '***' 'CH4-"-Inte oclical 7. VI." Al1.-II VTIUMII M-I6FITad DI.-VII STccc! 3 LIII. Vina pa
ra '***citticio Detia y glesia:-"-"-"-I.-II.-Clitio lo tre valiere la parte clite * . 1. ITANTRI,"
a M-I VT CCIORDFi*'e la fal.-zica octt. I,' LI.-ICII MANICIT CH.-I8TIT-!-I-s particul.-! C8. .
11. 414-! IXcl7Po]215. ictet? PRI 4. FILIV TVSTINV-ITII SEza-"-I. II. III STITC. Ill. x. . ANINTUM.-"-"
"O O '*********************************-IL '***' '**-I-! Lit.-!-ICIT-"-4-! DF ll-"? CITOFnte voy
**'*********' '***' '**,' '"'?-UTVS '***' '************. . . . . . . . . . . .... ...
IIII.-AAAAli? I,'-! l-Illi21.' '?-!-I-!-Al. S. 7. ET LIII. ill]Lll]xi.-"-] l-? ITllilzli.) *
bze los Tl-] crigos cincip.-II.-II.-TI.-"j-¡. INCCIACI.-y CT-III CINCAS.-I.-ILí ll ztlicipe,
¿,-"-"-"-"-zocíS-g̃iél y llS-Cíter! .-z ] ["- us CI.-"-"-TIN II.-I.-zilio li. ., cite, et ITEobil'
'") F".' ("-!-Sisti.e.) El Po De la ciu."-"- De A,-Ter co 7.-APITIpC?" De '*****r LII Ipactos c.-IL4.
7. c.". "'".". "'S,'. Si p̃i cala v LII Decí hac-III, y atité que ta S. ITIACII4.INL.-Alicta Dei ccitte
f**' i."-F. 7. [¿"¡"¿"¡"Si [! **' Dei IILITII Mer..cio; INCI, RTICITO7. l. c. ictav*******. . C84.Interi cit?
M-! *'s." *'S,'".".-Ilg̃g̃itit ITVTVUM la fuere mostrada 'z-I-! ccl.-Hc a********ic ba lecebo rela-
lis Carta), g̃flg̃l g̃. IOH. QItFal6UUos jLici tgosi si tener liceticia IIIICITra parapit
'*******************-II M-ICI] Is partest:-I6Utectolet bobzes legos,-z para ello Derá
lo crecer las barbas pall-IN" ella alcOcÍTO.. Hiciste, y que Despues De llegados le
ponen es! III Dábito De LIl.-"crigos. Y CIII CIITO D.III De ltetiremplo que le requiere Des
qticio figuen mucbos M-TIMO.-Y pozque siere bic, que en eflas partes que de los
ca escícrigos. Y STIT ICII MANLII STOp. ITVTUM licet CTANTIALICIT ITAT, et (.l. i. In co a It? ANIN STAAra
los cliciales DOMITITITAAget? M-I-! IIICITCITOCTA CII M-! citidaci Ge115Fuitia, eti la-"-IT-! O l-!
contraraciori De l-I83TIMANLI48. . ANICTAC.ICITII MA****l. Uste.z o Deten pallar III LIla por
t*******l. Isyriclias a III. III. TIII VTFI MANO INITO ltensite et pzcita ficereta l. x. raci lo. 3. Si cit
ANITATIT FF.' Acta, QRC4IALI DI. U-***fictrarcit pot16." T! CujuscipalO-s Dlia Scisto el cle
M."-Toque l." Lictia C8CIMITACTATIO Citella contes;Moc y le la Des!, para S. He la leue core
M-I.-"-"-ICUáú partC8. pata lux CII Cl lasccite ccinc fUCroit conficericia I. ix. . . Th. ccere
de Yo vosTRCBOY CIA cargo, que tenga v?" HTUY Br LII STITEclacio DF. U-. Isti si Y la-
berirlos el críBOú,-TIV De aqtitad. Latite pof*-II CII.-I CII.-ILIxtrenajLIp.-ITa, lletiene
las tales IICCITCI48OCIANITANTIIIICIIT C-piscllo CTActt. III. loc. ANIN Dicho este les Dicì,-"-1
oficiales. DCAP?CUIII.-"-"? Los, que ballardesque no las ficha II, íos],-gays luego
l."-ITici á él tOúTFYÍTOú Y no los De reYúzticcTÍTUITays ellar en ella tierra en M-TINgir
un risanera III PP7.ITITI6IIII.' vi-I-! II.-AlITITITO FI.-IIgitisos clerige8. Lpzi ferire vuie-
re en el M-IT LIICII4.ICTl***h-!-itic vixiCren pallacio finficecia hucitra.V12. '***' Dic boc
cit CTATIC8DCX:'CTIII M-I STIT LII STITO II.CTUMIT-7***4III STITCII ITolos]243Fel. M-VIII Cs ac ficere.
ANTIC8. Y II CIOú Dé-FéYCcltar ChCTIALITICITRICII ICIT ITata ba ervcitit ITALIT ICII MIO D-
ICbo tatioz 743'ITO-ITHICITCic**7IICITCIT VI. pO7Clla micedula opoztit ITCI]acio '**r;?
STO DC.CICIT LIIâTIO,PuDlico, hM-IITO-IITIO8.-IALITRcitro prcit Cictit C-Novefozes De 34.ITA-
NICITCIMITCâi DCII ADICI24TIUCIT-AAA'AAA'tis. EVt ITATO Quale l-Intez '***citras 7!"'"********S
PCIANI