Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444**' '********' '***'? A' '***' 'T- T-IS
L. x..... . 13. ..............."-!-"-"-"-"-! coris.-"-"-"-s, si i. . . 3II MANINL.-!-"-"?
'******. ... (A7.-," **' '************' i."? H********jL*********d*************************************' '***'TVS
Illl]. . 2.ll3Ll'LLI3. M-l l.]13fill]-l6.-Si2] STI3ICIT LI3. z-Ipstita i. c.
2.., ¿¿, ¿¡¿¡¿¿¿, i237TIII.-ITIto Do; 3-!-77Tucitra ce-II M-I-tec ba a pzitiscto exc otUbze
ilegit?pejm'S]g̃g̃oct.-ITIPPaffacto, DCII MINT STIPITIICII IC83. et ITVTACIII43. Vi. l. c.-II os
le2) (c.]'"-d (exg̃t? M-IITIVS ("'Cr*************' '********************' '*****OCTAS occtrin. De la cir!
[é] LIBáI"¿¡¡"I([" "," "S.-"","¿S."-"-"V.-"-"V."-"-"-"-"," "S"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-",-"-"-I.-"?" "," "S.-I.-",
¡¡? ¿¡A ¡¡,-"¡ílillas.rg̃." ", ¿, ¿.,","],",",",",",",",",",",",","," ",",",",",",",",",",","," ",",",",",",",",","," ",",",","
CARTAIEZRll-I.-ILoc., ¿., ¿, ¿. ¡..., ¿, ¿., ¿, ¿. M. [¿, ¿, ¡. tes,-I.-"," i................. . 2. IT,
IIICI24MITâ cedula lFortens 7. ago.-! grege.-No DC.-Victriera est ITOLA7. Ve l. Is bIICI-
T LIII48. Y pòl-zcúT-CB!",", *c? '*******'"*************LOS J.ll********,TIO8 ba becizo relacioz!
QITOṽCIT FITIT ITIO OCIIICII ANIC-******' '*******,'TIOCT LIVS AC '***' '****IITICII4.ICIpatia citari
"" ",",",",",",",",",",",",",",",","," "," "S"," ",",",","," "," ",",","," ",","," ",","," ","," "," ""-"-"-"-"-"."-"-"?
y",-",",",","," ",",",",",",",",",",", ¡],",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",","," ",","
CII.-I.-I.-", para que los S-TIII.-I.-II CII M-! (.-I-!-I-!-AA.-I-!-"-"-"-UTIM. c.-Itecellat (.10.
ETITAS las? HITI48Te cogi tas fe.' STITCII M-I-! ******? I4.ITITIONTI4.-ITAS l-is6Vistes los l.-75CII
M-QII VTIOF"T"'Utâ? CIIICATOLI? IILI477.' ANTICIT I4 '*****cled4977TIIPITIITALICc bi2. ICIICII ICIT-d
"' '***.PIFR7!"',' '".".".'" VV"VTU." VVF.'." ("'".".".'" "T."-"-"-"'"FF.'".' PP.-"-"-"-"-"." "." "." T!"
"A',"."."'".'"." "................................................................................ ",",",",",",",",",",","," "," ",
VI.-", y lo sus topozI.-Ien pores:-le poz MarzCIA metrascitios III, ¿c,-I.-z linieſtra al Ma
otrbas UTII.-" recogidas De la Dicba ciudad De III.-Cristo De La otra mitad De to-
do CA6-ITI-AATO-ICITO77TIICITO7. QRe v****' '***' '***' '*********32. ITVTVS STO CII M-! Dic ba etis.-
," "',' '"." "VTI4.'"." "'"'".". 7.P? V"T" TVI-!-VI.'"'"F.'".". "'".-"T"'". 2, 3..'"." "F.,'TVT." VI." "VTV.'THV
2............." ",",",",",",",",","," ",",",",",",",",",",",","," ",",",",",",",", ¡... ¡" ",",",",",",",",",",",",",",",",",",
¿A,-"siero. III.-"-meito.-",",-III.-IV.-Izoquales le seal.-II.-CI.-zIncti S.-zcota
bze Del IIIOversidero De quinientos 7**rM.-Itenta '******c: 7. '****rictamos stipzCIT-
O******' '******************,'4.-HIAf!" "'***' ' C-II OCTAVUSINT STAUCIM.-IÆTE-"-"-I.-ITIICCII4.CC?
'".". "'S,'. V' '**********. ."-"-" "M." VIII." "VV" "VTVS. P.-"-"T"'"."."'"."." (STV?" "F.-"-.".' '***' '"'CT,'"?"
",",",",",", ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿, ¿., ¿., ¡",",",",",","," ", ¿, ¿., ¿, ¿., ¿,"¡],","," ",",",",",",",",","
(alir, el tiempo los II.-Izocì, yo años hichos leys I.-TIV.-"- roì,-II.-"cico. LIVVir
crío.-I.-"cias, y baga II.-ICI.-III Cortìa ni tad De todo ello á las Dict-s IIII.-"s reco-
g!-I-I8.************' M-"-"F." I4O l*****************-It? CIM.-2fecis-! CH.'" Vi."-VII.-! DIS Sy. ccito DO
5FFP77.-'***' SS****.****' '********** il********' '*TATOO DCII."******54."' '***' '****O DF ("******'TI.-I-
g̃.CIICIALl*l." LI] 23L]S. 321.) F"'Ll]xi'S3I3. [) LIléztél)L]]] ll]xit) ill SIN3li-
cio De los trisios. ? Yo el pzincipo.
Z? ? ¿, *'32. III. Troj i."-II M-I-!-I-!-IO-73. UT 74Utios vita? US. (c.-Sula.... c. 2. ICIT IT F) IIIICs
'g̃.g̃.-Scr, c. 1.-IT CVM F67. M-S. ANINS.?-"-!-7. (An7. M-IONA l-"-US.?-!-!-AAscICtes 7. C-
llXX M-"-"T"! HIIII. Iscit ad43. SI-IMIVV perias 15. c. Imar4.IT FIT INITATO LII 6-IITICI.CITO7.
FITAParce. STITCHONV."-! CII efles.-VILIVSTINS."-"-"-ILI pzu***************h.'CTITCD. Y CIIITCO -
vitozrey DIAUTIOR4.ICII M-II M-I-v '******TVS STA' '***' 'C-I-"-"." "." "I,' T!"'**,'."-"-IPP. l." VV
E*************************' '*******' '**************' '************************' '***' '***' '***' '*******,'."