Prev  Up  Next

Provisiones cédulas,instrucciones de su Majestad : ordenanzas de difuntos y audiencia,para la buena expedición de los negocios,y administración de justicia y gobernación desta nueva España
P. Ocharte, 1563.
page: 00444. . . . . .
ANIN O H*? ANI M-!-I-' '**
............... . 11..........-VIII.-AAAta. SIVV-"-7A? ANINV? Imos o? Ib.-Nero . 11.
Quisuertros 71." "Qucista v tres Stios. 3Foel pzincipe-!-"-"-U-I M-I-!-IVVVi." T INT S.?
2IT LIIICIITO DCtCOCITR-!-IRIT4II4ICII II44-! DC'**********' '***' D*******************' ' D********
d!-I-!-. . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ill?]]-Ell?-lS]llEl El EllSoll CIIITU"CIO DEY lití ll? LIBllíll-l"
'************'
jEt i. ...........
perv76-7.) V? SI-ILI!ysDe M-ICIANITCo.-HVere coet.-!-I-VII. (ICII MANLI-!-: pxsidente
]-"-"jL-QV,' 'l]DCIM.-"VTVINCIMITO-II.-IPVFITVSI-TCITOC-"? '*******7To De pot. IIICIT4. "'***'
ill. LI.-?] ]],","," ",","," ",","," ",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",","," ",",",",",",","," "S",",",
¡] 52. ETIII.-AAA' , ....... III.-"-, octr................................................................
D-!-I-! carit? M-I-AAto? Inestis Is.-ITIO-I? Id.IONINI Petilia to po? L*****r-"-,yque att?
'************'CTVS (.1.PITIT FFPIT CVIICII IP VTI4PPPRIMITI6C'****'CTI? '****' '***'ITCITOLATO-PT
IT-! *'"'".".".".". "','" ","," ",",",",","," "S."-","," ","," ",",",",","," ",",",",",",",","," "," ",",",",",",",","," "," "",
y,-",",",",",",",",",",",",",",-",",",",",",",",",",",-"-"-"-",", [¿"¡,",",",",",",",",",",",",", ¡","¡., ¿, ¿., ¿, ¿.,
en i. . Attexo De lt? toA****rensotestoz? rutuVIICII II.-! APrectre cog**********************o-
ct? ITI43ICCCIT-II M-I-!-AAA'. III.-ITI.-ILICTATITITIOCIM. QRC4I PzFICIIT CTAPU'****TITI69."-"-!" "T'F*'
'FFPP.'"'"TV,'.",!" "," ",",","," ",",",",",",",","," ",",",","," Y F"," "V"T",",",",",",",",",","," "," ",",",
¡",",",",",",",",",",",-"-"-",",",",",-"-"-",",",-"-"-",",",-"-"-"-"-"¡A,",",",", "¡A,",",",",",",",",",",-",",",",", ¡-
notabzaredes otro De vuitarías Dicbas niñas vecogidas.vPor ozden. TiReten
gan el recogimiento Y Doctrina (?" "-CI.-INT-": y que aya periorias que mircti po? C?
II.-I8. ET ITVTVS! II. II.CTATVSTATVUTITO? EIVV-IAPCTIACITIO CIIICCVIITICIT6.-I.D. II.-I V.(.ICIT ","
",",",",",",",",",", ¿"¡A,",",",",",",",",",",","," ","," "S" "'****************' '***' '********' '***' '**************'
¡¿, ¿q¡"¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿c, ¿., ¿, ¿., a .res, relacio, ¿, ¿, ¿c, ¿, ¿,-Izo..jÉ r¿, ¿, no tesofici
¡A,","!"?]] itos y otras perſonas, como las vecita?-I recogidas y entestadas y Poc
"'***' '**TIII.-"-IVVi." T!"'CTId I48DICICTAPRIT-7.lFF-"-"T CONSOLAAA't? GIAC VLOSVI? ANDVS!"
"'"."." "." "." "." "V,'TIVSTATVS ,' 'V".'".". "VTI,'"."."."'"."."'"."." "I,'-!" "'""V," "'"."."." "I,'"." "I,'-",'
¿,-",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",","," ",",",",",",",",",",", yen,","¡."¡A, ¿,-"¡¡],",",-"-",",",",
cozes. LI.-I.-I.-ITUINTO. Y vostzellas, que ansi en mueſen recogidas en la Dicha C-!
I4."'". PP: I*****************************' '***'T-I-ITIONISTIO-ITRTVTVV.ChC.". 6V E.ITI4R9P? Si "VTVS
],",",","," ",",","," ""¿!",","," ",",",",","," ",","," ",",",",",",",",",",",",",",","," "¡],",",",","," ","," "," ""¿!,"
",",",",",",",",",",",","," ", ¿, ¿., ¿, ¿, ¿., ¿, ¿., ¿., ¿y.-Izoci......, ¿, ¿, ¿., ¿, ¿., ¿, ¿., ¿c,-I.-",", ve milíse
quinientos.zctriquerita y Dos años. Yoctozincipes]lbozmandado.óCTAI.-III M-!
*ri. TRVIACO OCTVS!" "'"?-"-"-itatia '**naladacii l-IVVip.'" das De los P?CIAPO-TOROSPA
P******TIVIPP! ETI9'****
., ¿, ¿. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿...., ¿, ¿,-¡¡,, .... ¡..
!",-"-ljL] Ll-I.-I-Illl-ltll-l YtílEllél !-ll]-ILIll]xil '-! AllIXI-I-! *
'*******,'."-ICIITPPFI,'-! AP'
'***' '****'